Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
35/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện năm TTVMĐT và kỷ cương hành chính 2015 29/01/2016
33/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” Phường Gia Thụy năm 2015 29/01/2016
41/NQ-HĐBCQG Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định về các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 29/01/2016
22-NQ/ĐU Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 28/01/2016 của Đảng ủy phường Gia Thụy về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/01/2016
02/TB-UBBC Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 27/01/2016 của Ủy ban bầu cử phường Gia Thụy về lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 27/01/2016
01/KH-UBBC Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 27/01/2016 của Ủy ban bầu cử phường Gia Thụy về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 27/01/2016
0/TB-UBBC Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 27/01/2016 của Ủy ban bầu cử phường Gia Thụy về việc phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử phường Gia Thụy 27/01/2016
30/QĐ-UBND Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND phường Gia Thụy về việc thành lập Ủy ban bầu cử phường Gia Thụy 27/01/2016
36/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình Cơ quan điện tử phường; Mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ phường năm 2016 25/01/2016
01 - KH/ĐTN Kế hoạch tháng 2 năm 2016 25/01/2016
21/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2015 25/01/2016
04/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 04 năm 2016 25/01/2016
01 - BC/ĐTN Báo cáo kết quả công tác Đoàn tháng 1 năm 2016 22/01/2016
20/KH-UBND Kế hoạch hoạt động chương trình phòng chống bệnh Sốt rét - Giun sá 20/01/2016
21/KH-UBND Kế hoạch giám sát vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và công tác VSMT, PCDB 20/01/2016
23/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác quản lý hoạt động HNYDNCL 20/01/2016
24/KH-UBND Kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2016 20/01/2016
25/KH-UBND Kế hoạch phòng chống bệnh Dại 20/01/2016
26/KH-UBND Kế hoạch tổng thể hoạt động phòng chống dịch 20/01/2016
13/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2016 20/01/2016