tin tức khác

Kết quả kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính tại UBND phường Gia Thụy quý I/2020
Ngày đăng 20/04/2020 | 20:50  | Lượt xem: 560

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND quận Long Biên về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn quận; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND phường Gia Thụy về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường, trong quý I/2020, công tác rà soát TTHC tại UBND phường Gia Thụy đạt được những kết quả tích cực

1. Về niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và văn bản hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Trong quý I năm 2020, UBND phường đã chủ động rà soát những văn bản mới để phát hiện kịp thời những thủ tục hành chính có sự thay đổi, phát sinh và thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó UBND phường cũng đã nghiêm túc thực hiện niêm yết các văn bản do UBND quận Long Biên chỉ đạo niêm yết.

Trong quý I/2020  UBND phường đã niêm yết các văn bản mới về thủ tục hành chính sau:

- Quyết định số 7023/QĐ- UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về viêc bãi bỏ Quyết định 4045/QĐ - UBND ngày 31/08/2011 và Quyết định 4046/QĐ - UBND ngày 31/08/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

- Quyết định số 7130/QĐ- UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về viêc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7465/QĐ- UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về viêc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 116/QĐ- UBND ngày 19/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về viêc công bố danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về viêc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1094/QĐ- UBND ngày 17/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về viêc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Biểu 06a, 06g tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 kèm theo.

3. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về hành chính, quyết định hành chính: Biểu 05a tại thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 kèm theo.

4. Về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận giải quyết TTHC cấp phường

* Số lượng thủ tục hành chính hiện đang niêm yết tại UBND phường qua rà soát là 168 thủ tục:

- Lĩnh vực địa chính: 19 thủ tục

- Lĩnh vực giáo dục: 05 thủ tục

- Lĩnh vực tư pháp: 46 thủ tục

- Lĩnh vực nội vụ: 15 thủ tục

- Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội: 51 thủ tục

- Lĩnh vực nông nghiệp: 03 thủ tục

- Lĩnh vực Bảo hiểm nông nghiệp: 01 thủ tục

- Lĩnh vực công thương: 0 thủ tục

- Lĩnh vực kế hoạch đầu tư: 04 thủ tục

- Lĩnh vực tài chính: 02 thủ tục

- Lĩnh vực thanh tra: 04 thủ tục

- Lĩnh vực văn hóa: 05 thủ tục

- Lĩnh vực môi trường: 01 thủ tục

- Lĩnh vực y tế: 01 thủ tục ban hành mới theo Quyết định số Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10/06/2019.

- Lĩnh vực đường thủy nội địa: 10 thủ tục

* Số lượng quy trình nội bộ hiện đang niêm yết tại UBND phường qua rà soát là 149 quy trình trong đó:

- Lĩnh vực địa chính: 18 quy trình

- Lĩnh vực giáo dục: 05 quy trình

- Lĩnh vực tư pháp: 46 quy trình trong đó 01 quy trình liên thông

- Lĩnh vực nội vụ: 06 quy trình

- Lĩnh vực lao động: 47 quy trình trong đó 29 quy trình liên thông, 18 quy trình không liên thông

- Lĩnh vực nông nghiệp: 03 quy trình

- Lĩnh vực công thương: 01 quy trình

- Lĩnh vực tài chính: 02 quy trình

- Lĩnh vực thanh tra: 05 quy trình

- Lĩnh vực văn hóa: 05 quy trình

- Lĩnh vực môi trường: 02 quy trình

- Lĩnh vực khác: 01 quy trình