thông báo

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân về điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Gia Thụy tại ô quy hoạch E.1/THCS
Ngày đăng 03/06/2022 | 15:38  | Lượt xem: 469

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch Phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị phục vụ dự án xây dựng Cụm công trình phường Gia Thụy, tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch E.1/THCS phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Gia Thụy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch Phân khu đô thị N10 và Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị phục vụ dự án xây dựng Cụm công trình phường Gia Thụy, tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch E.1/THCS.

Thực hiện Văn bản số 225/QLDAĐTXD ngày 12/5/2022 của Ban quản lý dự án ĐTXD quận Long Biên v/v Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu E.1/THCS thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 và Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu E.1/THCS thuộc Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị phục vụ dự án xây dựng Cụm công trình phường Gia Thụy, tỷ lệ 1/500.

UBND phường thông báo nội dung sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu E.1/THCS thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 và Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu E.1/THCS thuộc Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị phục vụ dự án xây dựng Cụm công trình phường Gia Thụy, tỷ lệ 1/500 phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Gia Thụy.

Căn cứ khoản 2, điều 49; khoản 1 điều 52 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Điều 29, mục 11 của Luật số 35/2018/QH11 ngày 01/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu E.1/THCS thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 và Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu E.1/THCS thuộc Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị phục vụ dự án xây dựng Cụm công trình phường Gia Thụy, tỷ lệ 1/500.

Mọi ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

- Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

- Địa chỉ: Số 03 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Cán bộ theo dõi dự án: Đ/c Nguyễn Sỹ Linh (Điện thoại: 0905.598.061)

Xem chi tiết: Bản vẽ điều chỉnh./.