thông báo

Thông báo về việc rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020
Ngày đăng 20/09/2019 | 16:45  | Lượt xem: 2237

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015; Căn cứ công văn số: 874/HĐNVQS ngày 30/7/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Long Biên về việc rà soát báo cáo chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

Để chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. UBND phường Gia Thụy đề nghị các Tổ dân phố rà soát lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và cách thức lập danh sách:

a. Phạm vi: Toàn bộ nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 tuổi đến 25 tuổi (sinh từ tháng 3/1995 đến tháng 03/2002; đối với các nam công dân đã tốt nghiệp có trình độ Cao đẳng, Đại học độ tuổi gọi nhập ngũ tính từ ngày 01/3/1993).

b. Đối t­ượng:

- Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Tổ dân phố;

- Các tr­­ường hợp đã đi làm ăn xa hoặc KT2, KT3 đi (nhưng chư­­a cắt hộ khẩu và vẫn có nhà ở trên địa bàn tổ);

- KT2, KT3 đến đã đăng ký tạm trú tại địa phư­­ơng từ 6 tháng trở lên.

c. Cách thức lập danh sách:

- Phát phiếu (theo mẫu gửi kèm) cho công dân và hướng dẫn công dân tự khai đầy đủ thông tin vào phiếu sau đó thu lại phiếu và bằng tốt nghiệp photo đối với các trường hợp đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; giấy xác nhận của nhà trường đối với các trường hợp đang học tại các trường, giấy photo chứng minh đối với các trường hợp sinh tháng 1, 2 năm 1993;

- Trường hợp không có mặt trên địa bàn hoặc người tàn tật; Bộ đội, Công an xuất ngũ hoặc đang tại ngũ chỉ lập danh sách tổng hợp, không phát phiếu tự khai;

- Tổng hợp kết quả và lập danh sách nam công dân ghi đầy đủ thông tin, cột mục  (theo mẫu gửi kèm);

- Gửi danh sách, phiếu SSNN và các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp photo, giấy xác nhận đang học tại các trường của công dân về Ban CHQS phường;

- Cách ghi danh sách tổng hợp:

+ Cột ngày tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo giấy tờ tùy thân như CMT, thẻ CCCD, hộ khẩu, giấy khai sinh;

+ Cột nơi làm việc, học tập: Ghi đầy đủ thông tin đang làm gì, ở đâu; nếu là sinh viên thì đang học năm thứ mấy, trường nào và có giấy xác nhận của nhà trường; Trường hợp đã tốt nghiệp thì ghi rõ văn bằng, tên trường tốt nghiệp;

+ Cột ghi chú: Ghi rõ đạo đức tốt hoặc có tiền án, tiền sự về tội gì; nghiện ma túy; người tàn tật; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; con thương, bệnh binh hạng mấy; có hộ khẩu thường trú ở địa phương khác hoặc không có mặt ở địa bàn.

2. Những yêu cầu cần đạt được:

- Rà duyệt cụ thể, chính xác, không để sót và ghi đầy đủ thông tin theo mẫu;

- Từng tr­­ường hợp công dân trong diện thực hiện NVQS phải đ­­ược rà duyệt cụ thể (kể cả các trư­­ờng hợp trong diện miễn, hoãn);

- Các tr­­ường hợp nếu đề nghị miễn, hoãn phải kèm theo giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền.

3. Thông qua kết quả rà duyệt lập danh sách:

- Sau khi tổng hợp, lập danh sách trước khi nộp Ban CHQS phường phải được thông qua các đồng chí: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực và có chữ ký xác nhận của từng đồng chí đó;

- Danh sách phải đảm bảo khách quan và chính xác;

- Căn cứ vào kết quả tổng hợp và danh sách nam công dân trong độ tuổi SSNN của Tổ dân phố, Hội đồng NVQS ph­­ường sẽ tổ chức xét duyệt, gửi danh sách báo cáo Hội đồng NVQS quận. Thông báo cho thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển NVQS năm 2020, niêm yết công khai tại trụ sở UBND và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh phường.

4. Thời gian thực hiện:

- Các Tổ dân phố tiến hành phát phiếu tự khai, phát Thông báo, thu phiếu tự khai và các giấy tờ liên quan của nam công dân theo hướng dẫn ở trên. Tổng hợp và nộp danh sách, phiếu tự khai của nam công dân trong độ tuổi SSNN và các giấy tờ liên quan của nam công dân về Ban CHQS phường tr­­ước ngày 24/9/2019;