thông báo

Thông báo V/v đăng tải các văn bản phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Ngày đăng 11/08/2015 | 16:14  | Lượt xem: 833

Sáng 05/8/2015, tại nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban biên tập xin đăng tải các văn bản hướng dẫn để thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện.

Một số văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng :

(Lưu ý : Để xem nội dung văn bản, vui lòng click vào chữ download văn bản  để tải văn bản )

1. Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XI download văn bản

2. Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.  download văn bản

3. Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. download văn bản

4. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.             download văn bản

5. Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. download văn bản

6. Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ chính trị về Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị (khóa XI). download văn bản

7. Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định 181-QĐ/TW về xử lý đảng viên vi phạm. download văn bản

8. Hướng dẫn số 52-HD/UBKTQU ngày 22/12/2014 của Ủy ban kiểm tra quận ủy về xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát đối với cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở năm 2015. download văn bản

9. Các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.  download văn bản