thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 11 năm 2016

Ngày đăng 14/03/2016 | 04:21  | Lượt xem: 353
Công văn số 52-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 11 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 10 năm 2016

Ngày đăng 08/03/2016 | 08:18  | Lượt xem: 373
Công văn số 50-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Ngày đăng 29/02/2016 | 11:48  | Lượt xem: 345
Công văn số 49-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016

Ngày đăng 22/02/2016 | 11:46  | Lượt xem: 376
Công văn số 47-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016

Ngày đăng 15/02/2016 | 11:44  | Lượt xem: 381
Công văn số 46-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016

Ngày đăng 04/02/2016 | 11:50  | Lượt xem: 412
Kế hoạch số 35-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 05 năm 2016

Ngày đăng 01/02/2016 | 11:41  | Lượt xem: 358
Công văn số 44-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 05 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 04 năm 2016

Ngày đăng 25/01/2016 | 11:35  | Lượt xem: 316
Công văn số 43-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 04 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016

Ngày đăng 18/01/2016 | 11:33  | Lượt xem: 331
Công văn số 39-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016