thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016

Ngày đăng 22/02/2016 | 11:46  | Lượt xem: 370
Công văn số 47-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016

Ngày đăng 15/02/2016 | 11:44  | Lượt xem: 371
Công văn số 46-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016

Ngày đăng 04/02/2016 | 11:50  | Lượt xem: 385
Kế hoạch số 35-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 05 năm 2016

Ngày đăng 01/02/2016 | 11:41  | Lượt xem: 351
Công văn số 44-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 05 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 04 năm 2016

Ngày đăng 25/01/2016 | 11:35  | Lượt xem: 308
Công văn số 43-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 04 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016

Ngày đăng 18/01/2016 | 11:33  | Lượt xem: 323
Công văn số 39-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 02 năm 2016

Ngày đăng 11/01/2016 | 11:29  | Lượt xem: 328
Công văn số 38-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 02 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 01 năm 2016

Ngày đăng 07/01/2016 | 11:24  | Lượt xem: 354
Kế hoạch số 31-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 01 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 01 năm 2016

Ngày đăng 04/01/2016 | 11:21  | Lượt xem: 302
Công văn số 37-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 01 năm 2016