văn bản hướng dẫn về Thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2016 29/03/2016
101/QĐ-UBND Quyết định V/v Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 25/03/2016
94/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Gia Thụy 22/03/2016
67/KH-UBND Kế hoạch triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến , người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2016 10/03/2016
66/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước đợt I năm 2016 10/03/2016
47/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” Phường Gia Thụy năm 2015 ( bổ sung) 02/02/2016
34/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng TDP văn hóa năm 2015 29/01/2016
35/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện năm TTVMĐT và kỷ cương hành chính 2015 29/01/2016
33/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” Phường Gia Thụy năm 2015 29/01/2016
21/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2015 25/01/2016
12/KH-UBND Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 20/01/2016
353/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Gia Thụy 03/12/2015
184/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Gia Thụy 10/07/2015
171/KH-UBND Kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước đợt II năm 2015 20/06/2015
138/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015- 2020 09/04/2015
1067/-QĐ/QU Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng; chính quyền, cơ quan UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và cơ sở 26/03/2015
04/HĐTĐKT Công văn về đẩy mạnh thực hiện cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long biên năm 2015 18/03/2015
85/KH-UBND Kế hoạch triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, phong trào thi đua yêu nước phường Gia Thụy năm 2015 03/03/2015
01/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND quận về công tác thi đua, khen thưởng 26/02/2015
78/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 13/02/2015