Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

I. Giới thiệu chung:

- Thành viên UB MTTQ phường: 41 Đồng chí

- Tổng số ban công tác MTTQ:   13 ban công tác mặt trận tổ dân phố

II. Chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

III. Lãnh đạo UB MTTQ

1. Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường

Điện thoại : 0936.298.822

Email : hoangngoctuyen_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Lê Xuân Phúc - Phó chủ tịch UB MTTQ phường

Điện thoại : 0902.065.879

Email : lexuanphuc_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Đặng Tuyết Mai - Phó chủ tịch UB MTTQ

Điện thoại : 0987.605.032

Email : dangtuyetmai_longbien@hanoi.gov.vn

IV. Thành tích thi đua

Năm 2012: UB MTTQ phường được nhận Bằng Khen  của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2011.

- Được nhận Bằng khen của UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội trong các năm 2009, 2010, 2012

- Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam phường Gia Thụy còn nhận được nhiều Giấy khen cấp quận, cấp phường.