Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND phường 4 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 13/09/2016 | 10:02  | Lượt xem: 1409
Lịch trực tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường 4 tháng cuối năm 2016

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường Gia Thụy

Ngày đăng 07/08/2015 | 12:09  | Lượt xem: 696
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ...

Lịch tiếp công dân của UBND phường Gia Thụy

Ngày đăng 24/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1595
Lịch tiếp công dân của UBND phường Gia Thụy

Nội quy tiếp công dân

Ngày đăng 24/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1219
Nội quy tiếp công dân tại UBND phường Gia Thụy