Văn bản chỉ đạo Đại hội

Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08-HD/UBKTQU Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 19/02/2020
19-HD/VPTU Hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 19/02/2020
08-HD/UBKTTW Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 14/02/2020
359-CV/ĐU Công văn về việc xin ý kiến nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 10/02/2020
202-TB/ĐU Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 08/02/2020
62-HD/VPTW Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp 04/02/2020
21-HD/QU Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy về tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận 09/12/2019
257-QĐ/ĐU Quyết định về tổng số đại biểu và phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 06/12/2019
354-CV/ĐU Công văn về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 05/12/2019
20-HD/QU Hướng dẫn biên tập các văn kiện trình đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 06/11/2019
256-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV 28/10/2019
254-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV 28/10/2019
255-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV 28/10/2019
221-KH/ĐU Kế hoạch tuyên truyền Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 25/10/2019
26-HD/BTCTW Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/10/2019
195-TB/ĐU Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường 02/10/2019
50-HD/ĐU Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023 13/09/2019
216-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 26/08/2019
198-KH/QU Kế hoạch tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 23/07/2019
246-QĐ/ĐU Quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV 17/07/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.