học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:53  | Lượt xem: 82
Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:51  | Lượt xem: 54
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu...

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:50  | Lượt xem: 52
Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:48  | Lượt xem: 70
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn...

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:47  | Lượt xem: 44
Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được trong đó có nhiều điểm mới so với Quy định 47-QĐ/TW...

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:23  | Lượt xem: 138
rong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách...

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:21  | Lượt xem: 88
Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành bất hủ, không chỉ phản ánh ý chí, khát vọng của toàn dân tộc mà còn trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam.

Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:20  | Lượt xem: 110
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:28  | Lượt xem: 142
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư,...

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:22  | Lượt xem: 208
Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát...

Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Ngày đăng 18/04/2021 | 10:28  | Lượt xem: 213
Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Đảng coi việc củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết...

Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội - giá trị định hướng cho nâng cao hiệu quả quản lý phát triển xã hội hiện nay

Ngày đăng 18/04/2021 | 10:18  | Lượt xem: 141
Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh; chứa đựng những giá trị tiến bộ, nhân văn và phát triển; tiếp tục định hướng, soi đường cho sự nghiệp...

Khát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:26  | Lượt xem: 146
Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam...

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:24  | Lượt xem: 126
Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.

Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:55  | Lượt xem: 116
Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo...

Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:54  | Lượt xem: 65
Giáo dục thanh niên vừa “hồng”vừa “chuyên” là quan điểm nhất quán trong tư trưởng “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy để xây dựng thế hệ thanh niên như lời căn dặn của Người trong thời đại...

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:49  | Lượt xem: 116
“Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.

Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:42  | Lượt xem: 160
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng mà mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, học tập,...

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC (28/1/1941 – 28/1/2021) “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:39  | Lượt xem: 117
Là một người tiên tri tiên lượng, nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Nguyễn Ái Quốc...

Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:37  | Lượt xem: 143
Khát vọng Việt Nam trong đổi mới, hội nhập quốc tế là khát vọng của Đất nước - Dân tộc và Con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khát vọng ấy hòa hợp Ý Đảng - Lòng Dân, trở thành phép nước,...