ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam

Ngày đăng 18/03/2022 | 07:11  | Lượt xem: 46
Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phản bác quan điểm “Đảng không nên lãnh đạo kinh tế”

Ngày đăng 18/03/2022 | 07:08  | Lượt xem: 43
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, trong đó có lĩnh...

Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 18/03/2022 | 07:07  | Lượt xem: 29
Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy,...

Làm thất bại âm mưu phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:45  | Lượt xem: 66
Độc lập dân tộc và CNXH là sự lựa chọn của lịch sử, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta; mang đến độc lập, hòa bình cho quốc gia, dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đã...

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:43  | Lượt xem: 67
Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng...

Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển Đảng

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:41  | Lượt xem: 42
Thực hiện theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phát triển Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc để Đảng thường xuyên tăng thêm nguồn sinh lực, sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn...

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Ngày đăng 20/01/2022 | 07:39  | Lượt xem: 23
Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản...

Cảnh giác trước “đại dịch” tin giả

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:53  | Lượt xem: 60
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tình trạng tin giả về vấn đề này gây nhiễu loạn trên internet, mạng xã hội cũng trở thành “đại dịch” nguy hiểm, đáng sợ không kém dịch...

Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:30  | Lượt xem: 43
Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng nhưng vẫn có một số phần tử ác ý tung ra những luận điệu đả kích, chống phá trắng trợn, hoặc một số thế...

Bài học kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:27  | Lượt xem: 69
Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Do đó, cùng với quá trình lãnh đạo nhân dân...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên mạng xã hội

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:25  | Lượt xem: 104
Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tố quốc; các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc,...

Phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:40  | Lượt xem: 62
Bầu cử là công việc của mỗi quốc gia và có cách tổ chức và quy định bầu cử khác nhau. Không thể lấy mô hình của nước này áp đặt lên nước khác. Điểm chung trong bầu cử của các nước là theo nguyên...

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:38  | Lượt xem: 84
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng...

Bóp méo, xuyên tạc lịch sử là có tội với dân tộc

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:36  | Lượt xem: 42
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021). Trong dịp này, trên BBC tiếng Việt và một vài mạng xã hội xuất...

Những điểm mới về công tác tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 98
Nội dung của công tác tư tưởng được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:35  | Lượt xem: 85
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh...

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:33  | Lượt xem: 59
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ...

Vì sao Việt Nam xác định Việt Tân là tổ chức khủng bố, phản cách mạng?

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:29  | Lượt xem: 51
Ngày 4-10-2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, tổ chức này đã có...

Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:06  | Lượt xem: 86
ự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội,...

Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:05  | Lượt xem: 65
Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh,...