ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Cảnh giác trước “đại dịch” tin giả

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:53  | Lượt xem: 17
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tình trạng tin giả về vấn đề này gây nhiễu loạn trên internet, mạng xã hội cũng trở thành “đại dịch” nguy hiểm, đáng sợ không kém dịch...

Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:30  | Lượt xem: 6
Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng nhưng vẫn có một số phần tử ác ý tung ra những luận điệu đả kích, chống phá trắng trợn, hoặc một số thế...

Bài học kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:27  | Lượt xem: 13
Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Do đó, cùng với quá trình lãnh đạo nhân dân...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên mạng xã hội

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:25  | Lượt xem: 10
Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tố quốc; các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc,...

Phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:40  | Lượt xem: 28
Bầu cử là công việc của mỗi quốc gia và có cách tổ chức và quy định bầu cử khác nhau. Không thể lấy mô hình của nước này áp đặt lên nước khác. Điểm chung trong bầu cử của các nước là theo nguyên...

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:38  | Lượt xem: 27
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng...

Bóp méo, xuyên tạc lịch sử là có tội với dân tộc

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:36  | Lượt xem: 23
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021). Trong dịp này, trên BBC tiếng Việt và một vài mạng xã hội xuất...

Những điểm mới về công tác tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 16/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 40
Nội dung của công tác tư tưởng được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:35  | Lượt xem: 38
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh...

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:33  | Lượt xem: 34
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ...

Vì sao Việt Nam xác định Việt Tân là tổ chức khủng bố, phản cách mạng?

Ngày đăng 19/03/2021 | 11:29  | Lượt xem: 32
Ngày 4-10-2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, tổ chức này đã có...

Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:06  | Lượt xem: 33
ự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội,...

Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:05  | Lượt xem: 38
Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh,...

Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:04  | Lượt xem: 36
Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục...

Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:02  | Lượt xem: 32
Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục...

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Vững bước trên con đường đã chọn

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:51  | Lượt xem: 82
Ngày mai 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời điểm đánh dấu một chặng đường quan trọng của đất...

Thực hành đạo đức cách mạng gắn với thực hành văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:47  | Lượt xem: 75
Xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta ngày càng coi trọng, bởi Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Văn hóa chính trị là một biểu hiện cụ thể của đạo đức cách mạng cần được thực hành ngày càng rộng...

Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:31  | Lượt xem: 66
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet vạn vật đòi hỏi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tạo lập và phát...

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:29  | Lượt xem: 19
Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào...

Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:27  | Lượt xem: 30
Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới nhằm...