ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:06  | Lượt xem: 4
ự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội,...

Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:05  | Lượt xem: 3
Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh,...

Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:04  | Lượt xem: 3
Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục...

Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 19/02/2021 | 12:02  | Lượt xem: 2
Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục...

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Vững bước trên con đường đã chọn

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:51  | Lượt xem: 33
Ngày mai 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời điểm đánh dấu một chặng đường quan trọng của đất...

Thực hành đạo đức cách mạng gắn với thực hành văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:47  | Lượt xem: 20
Xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta ngày càng coi trọng, bởi Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Văn hóa chính trị là một biểu hiện cụ thể của đạo đức cách mạng cần được thực hành ngày càng rộng...

Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:31  | Lượt xem: 16
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet vạn vật đòi hỏi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tạo lập và phát...

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:29  | Lượt xem: 4
Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào...

Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:27  | Lượt xem: 4
Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới nhằm...

Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:08  | Lượt xem: 7
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hướng tới mục tiêu phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện thực hóa quyền con người bằng những chính sách thiết thực, việc làm nhân văn

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:07  | Lượt xem: 2
Mỗi khi đến dịp Ngày Nhân quyền thế giới (10-12) hằng năm, các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội chính trị lại tung ra những luận điệu cũ rích nhằm xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực,...

Vạch mặt những kẻ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:05  | Lượt xem: 3
Phi chính trị hóa” quân đội, cảnh sát là luận điểm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở các nước tư bản phương Tây. Với chế độ đa đảng chính trị, để hạn chế sự can dự của quân đội, cảnh...

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:04  | Lượt xem: 2
Thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện những thông tin sai lệch, tiêu cực, những đánh giá phiến diện về tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Thực tế đó càng cần thiết phải lên tiếng...

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại đại hội Đảng

Ngày đăng 16/10/2020 | 02:07  | Lượt xem: 2
Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt...

Hành trang cho chặng đường mới của đất nước

Ngày đăng 16/10/2020 | 02:05  | Lượt xem: 2
Ngày 31/8/2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến...

Không thể xuyên tạc và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc

Ngày đăng 16/10/2020 | 02:03  | Lượt xem: 4
Bôi đen, xuyên tạc, nhìn hiện tượng rồi suy diễn, quy kết thành bản chất nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống chế độ XHCN mà nhân dân ta đang kiên trì xây dựng là những chiêu trò mà các thế lực...

Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:41  | Lượt xem: 45
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ...

Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 3
Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:28  | Lượt xem: 46
Lợi dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch, phản động đang thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận...

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:00  | Lượt xem: 6
Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.