công tác đảng

Gia Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 13/01/2021 | 08:33  | Lượt xem: 261

Sáng ngày 12/01/2021, tại nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy Long Biên về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Quận Long Biên năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phường, các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Để nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới Đảng viên, Đảng ủy phường đã ứng dụng CNTT trong việc thực hiện, bố trí 02 hội trường đảm bảo cho các đảng viên tham dự được bố trí đầy đủ các điều kiện học tập Nghị quyết.

Các đại biểu dự nghe quán triệt Nghị quyết tại hội trường thứ 2

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy Long Biên về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Quận Long Biên năm 2021. Nội dung quán triệt đã cụ thể hóa, gắn với các nhiệm vụ cần triển khai của phường để thực hiện tốt chủ trương, chỉ đạo của Quận ủy trong 2 văn bản trên.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy

Triển khai kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Quận Long Biên

Tiếp đó, qua trình chiếu video clip tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.

Hội nghị theo dõi nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục  tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…

 

 Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hoá, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, nghị quyết, kế hoạch, đề án để thực hiện.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn phường, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.