công tác đảng

100% Các chi bộ trên địa bàn phường GIa Thụy tiến hành song Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 15/09/2017 | 13:00  | Lượt xem: 711

Đến ngày 15-9-2017, 100% các chi bộ tiến hành xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Quá trình Đại hội, Đảng ủy phường đã có sự chỉ đạo chặt chẽ. Mục đích yêu cầu của Đại hội được quán triệt sâu sắc đến từng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy chỉ đạo chi bộ tổ dân phố số 8 làm trước. Tất cả bí thư chi bộ được mời tham dự. Sau Đai hội, Đảng ủy tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các chi bộ tiếp theo tiến hành Đại hội nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những sai sót, bảo đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ  đặt ra trong Đại hội.

Đại hội chi bộ lần này chỉ tiến hành hai nội dung. Đó là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Chi bộ có cấp ủy thì xây dựng báo cáo kiểm điểm của chi ủy để trình Đại hội. Nội dung thứ hai là bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đối với chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức chỉ bầu Bí thư, nếu cần thiết bầu thêm Phó bí thư.

Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội các chi bộ đều thể hiện rõ tính chiến đấu với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Bám sát vào  từng đề mục, từng nội đung theo đề cương hướng dẫn của Đảng ủy phường. Đặc điểm tình hình được nêu sát với thực tiễn ở từng chi bộ và địa bàn tổ dân phố. Đánh giá mặt được phản ánh đúng những chuyển biễn cụ thể trên những nhiệm vụ trọng tâm. Những mặt chưa được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được thẳng thắn nhìn nhận đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là nguyên nhân khách quan. Đặc biệt ở nhiều chi bộ còn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức chinh trị-xã hội ở tổ đân phố. Nhờ đó bài học rút ra sâu sắc hơn. Mục tiêu, phương hướng và giải pháp mang tính khả thi cao.

Về nhân sự, kết quả bầu cử cho thấy không có thay đổi nhiều so với dự kiến trong đề án nhân sự của các chi bộ chuẩn bị trước Đại hội. Kết quả nổi bật là Đại hội các chi bộ đều nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc. Hàng loạt các tiêu chí cụ thể khác được chú trọng như: Uy tín trong đảng, trong nhân dân; Tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; Khả năng đoàn kết, qui tụ đội ngũ cán bộ; Phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm dám chịu trach nhiệm; có tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ, có ý thức chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, Nghị qyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó báo cáo tổng kết ở một số Đại hội sẽ hoàn chỉnh hơn nếu chú ý đầy đủ khâu dự báo tình hình trong năm trước mắt cũng như cả nhiệm kỳ. Chưa chỉ rõ cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra để từ đó hình thành giải pháp cơ bản mang tính đột phá tạo ra những chuyển biến tích cực và vững chắc trong thời gian tới.

Thành công của Đại hội các chi bộ là yếu tố hết sức quan trọng bảo đảm sự thành công của việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường Gia Thụy khóa 111, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.