bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Gia Thụy vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025

Ngày đăng 20/05/2020 | 09:33  | Lượt xem: 293
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Gia Thụy đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện hoàn...

Gia Thụy tập trung chỉ đạo tổ chức tổ cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:34  | Lượt xem: 382
Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND quận LOng Biên về việc tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020; bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, phường Gia Thụy đã...

Phường Gia Thụy thực hiện giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ,các điểm chợ cóc trên địa bàn

Ngày đăng 13/05/2020 | 04:38  | Lượt xem: 510
Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/04/2020 của UBND quận Long Biên về về giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ dân...

Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm cơ sở của Đảng bộ phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/04/2020 | 03:31  | Lượt xem: 337
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Ban...

Gia Thụy xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020

Ngày đăng 20/04/2020 | 03:23  | Lượt xem: 381
Từ yêu cầu tất yếu của một phường đô thị nhằm đáp ứng cho sự phát triển của đời sống nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Gia Thụy đã xác định việc phấn đấu xây dựng phường...

Người Tổ trưởng dân phố gương mẫu, trách nhiệm

Ngày đăng 20/04/2020 | 03:07  | Lượt xem: 453
Học tập và làm theo Bác đang là phong trào được cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Gia Thụy nói chung và tổ dân phố số 7 nói riêng triển khai, nhân rộng. Trong đó, một trong những điển hình từ...

Kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 99/TB-UBND của UBND quận Long Biên và Công văn số 49/VHTT của phòng VHTT quận trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/04/2020 | 10:28  | Lượt xem: 168
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Long Biên tại Thông báo số 99/TB-UBND ngày 14/3/2020; Công văn số 508/UBND-YT ngày 25/3/2020 của UBND quận Long Biên; Công văn số 49/VHTT ngày...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng tháng 01/2020 trên địa bàn phường Gia Thụy.

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:41  | Lượt xem: 305
Ngay từ đầu năm, Phường Gia Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Thành Phố, Quận ủy, HĐND và UBND Quận Long Biên để đảm bảo thực hiện thắng...

Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Gia Thụy tháng 01/2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:39  | Lượt xem: 319
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà...